Bedankt voor je vertrouwen in Boxu ®. Deze servicevoorwaarden (‘Voorwaarden‘) gaan over je gebruik van en toegang tot onze services, clientsoftware en websites (‘Services‘). In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken, terwijl in ons Beleid voor acceptabel gebruik wordt omschreven wat je verantwoordelijkheden zijn bij het gebruik van onze Services. Door gebruik te maken van onze Services ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacy beleid en ons Beleid voor acceptabel gebruik. Als je onze Services gebruikt voor een organisatie, ga je met deze Voorwaarden akkoord namens die organisatie.

Je Data en je machtigingen
Als je onze Services gebruikt, geef je ons zaken in handen, zoals je bestanden, inhoud, e-mailberichten, contactpersonen en nog veel meer (‘Data‘). Je Data zijn van jou. Deze Voorwaarden geven ons geen enkel recht op je Data, behalve de beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze Services te leveren.Je moet ons machtigen voor bepaalde zaken, zoals het hosten van je Data en het maken van back-ups van je Data.Je Data delenMet onze Services kun je je Data ook delen met anderen, dus denk goed na over wat je deelt.

Je verantwoordelijkheden
Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Je Data en jij moeten in overeenstemming zijn met ons Beleid voor acceptabel gebruik. De inhoud in onze Services kan zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload, download en deel dus geen inhoud tenzij je daartoe het recht hebt.We kunnen je gedrag en je inhoud beoordelen om te kijken of je je houdt aan deze Voorwaarden en aan ons beleid voor acceptabel gebruik. Dat wil echter niet zeggen dat we dat verplicht zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die mensen in de Services plaatsen en delen.Help ons jou op de hoogte te houden en je Data te beschermen. Bescherm je wachtwoord voor de Services goed en houd ook je accountgegevens steeds actueel. Deel de aanmeldgegevens voor je account niet met anderen en geef anderen geen toegang tot je account.Je mag onze Services alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en -voorschriften. Tot slot, je mag onze Services niet gebruiken als je jonger dan 13 jaar bent. Door onze Services te gebruiken, verklaar je automatisch dat je 13 jaar of ouder bent.

Software
Bij sommige van onze Services kun je software (‘Software‘) van Boxu ® downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Mits je je houdt aan deze Voorwaarden, geven wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, en uitsluitend voor toegang tot de Services. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stellen we deze licentie aan jou ter beschikking en kunnen de voorwaarden van die licentie uitdrukkelijk prevaleren boven deze Voorwaarden. Tenzij de nu volgende beperkingen bij wet verboden zijn, ga je ermee akkoord de Services niet te reverse-engineeren of te decompileren, en evenmin dat te proberen of iemand te helpen om dat te doen.

Bètaservices
Soms bieden we functies of producten aan die nog worden getest en beoordeeld. Deze Services worden aangeduid als bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als de andere services van Boxu ®. Houd daar rekening mee.

Onze Data
De Services zijn beschermd door copyright, merkenrecht en andere Nederlandse en buitenlandse wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht op, eigendom van of aandeel in de Services, de inhoud van anderen op de Services en de handelsmerken, logo’s en andere merkkenmerken van Boxu ®. We horen graag je feedback, maar bedenk wel dat we je opmerkingen en suggesties kunnen gebruiken zonder je iets verplicht te zijn.

Copyright
We respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen je dat ook te doen. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op copyright indien deze in overeenstemming zijn met de wet. Dergelijke kennisgevingen moeten worden ingediend door een email te sturen naar copyright@boxu.nl. We behouden ons het recht voor om inhoud die vermeende inbreuk maakt op het copyright te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen. De door ons aangewezen agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het copyright van onze Services is:

Copyrightagent
Boxu B.V.
Moezel 3
2491 CV Den Haag
support@boxu.nl

Betaalde accounts
Facturering. Je kunt je opslagruimte vergroten (je account omzetten in een ‘Betaald account‘). Vanaf de datum dat je je account hebt omgezet in een Betaald account factureren we je automatisch, en daarna op elke periodieke verlengingsdatum, totdat je opzegt. Als je een jaarabonnement hebt, krijg je van ons binnen een redelijke termijn vóór de verlengingsdatum een e-mail om je eraan te herinneren dat je abonnement bijna aan verlenging toe is. Jij bent verantwoordelijk voor alle geldende belastingen. Wij brengen belasting in rekening wanneer dat verplicht is. Sommige landen hebben verplichte lokale wetten met betrekking tot je annuleringsrechten en deze paragraaf heeft geen enkele gevolgen voor deze wetten.

Geen restitutie
.
Je kunt je Betaalde account bij Boxu ® op elk moment opzeggen. Restituties worden alleen toegekend als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers in de EU hebben bijvoorbeeld het recht om het abonnement op hun Betaalde account op te zeggen binnen 14 dagen na het registreren voor, upgraden naar of verlengen van een Betaald account.

Downgrades.
Je Betaalde account blijft actief totdat je het opzegt of totdat het in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt beëindigd. Als je niet op tijd betaalt voor je Betaalde account, behouden we ons het recht voor om het account op te schorten of om je opslagruimte terug te brengen naar het niveau van een gratis account.

Wijzigingen.
We kunnen de huidige prijzen wijzigen, maar we zullen je van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen via het e-mailadres dat bij je account hoort.

Beëindiging
Je kunt op elk moment het gebruik van onze Services stopzetten. We behouden ons het recht voor om je toegang tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te beëindigen als:(a) je in strijd handelt met deze Voorwaarden,(b) je de Services gebruikt op een manier die een reëel risico zou veroorzaken op schade of verlies voor ons of andere gebruikers.We stellen je hiervan binnen redelijke termijn van tevoren op de hoogte via het e-mailadres dat bij je account hoort, zodat je gepaste actie kunt ondernemen om de situatie te herstellen en je de gelegenheid krijgt om je Data vanaf onze Services te exporteren. Mocht je na een dergelijke kennisgeving niet de gevraagde stappen ondernemen, dan beëindigen of schorsen we je toegang tot de Services.We sturen geen kennisgeving vóór beëindiging wanneer:(a) er sprake is van een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden,(b) we hierdoor wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld of we niet meer de Services aan andere gebruikers kunnen leveren, of(c) dit wettelijk verboden is.

Beëindiging van Services
We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden waarbij er sprake is van overmacht voor Boxu ® of om aan een wettelijke vereiste te voldoen. Mochten we dit doen, dan waarschuwen we je op redelijke termijn van tevoren zodat je je Data vanaf onze systemen kunt exporteren. Wanneer we onze Services op deze manier beëindigen vóór het aflopen van een vaste of minimumtermijn waarvoor je ons hebt betaald, dan betalen we je het deel van het bedrag terug waarvoor je nog geen Services hebt ontvangen.

Services ‘IN DE HUIDIGE STAAT’
We streven ernaar fantastische Services aan te bieden, maar er zijn natuurlijk zaken die we niet kunnen garanderen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEVEN BOXU ® EN DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, NIET EXPLICIET EN NIET IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICES. DE SERVICES WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’. WE WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING VAN DE HAND. Op sommige locaties zijn het soort vrijwaringen in deze paragraaf niet toegestaan. Daarom zijn ze misschien niet op jou van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid
WE BEPERKEN OF SLUITEN GEEN AANPRAKELIJKHEID UIT JEGENS JOU INDIEN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE VAN BOXU ® OF DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICES. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE TYPEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WE JEGENS JOU ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERLIEZEN EN SCHADE DIE REDELIJKERWIJS EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT ZIJN VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VAARDIGHEID DOOR ONS OF HET SCHENDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN OPGEHEVEN OF BEPERKT DOOR EEN CONTRACT OF OVEREENKOMST.IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN BOXU ®, DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN BOXU ® NIET AANSPRAKELIJK VOOR:ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OFENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET JURIDISCHE VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF BOXU ® OF DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGN ZIJN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.WANNEER JE DE SERVICES GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEN OF VOOR DOORVERKOOP, ZIJN BOXU ®, DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN BOXU ® AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF ZAKELIJKE KANSEN. BOXU ® EN DE AAN BOXU ® GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, NOCH ONLINE NOCH OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SERVICES.BEHALVE DE TYPEN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE WE WETTELIJK GEZIEN NIET KUNNEN BEPERKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DEZE SECTIE), BEPERKEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TOT $ 20 OF HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR JE HUIDIGE ABONNEMENT BIJ BOXU ®, WAARBIJ HET HOOGSTE BEDRAG GELDT.

Geschillen oplossen
Laten we eerst proberen het geschil samen op te lossen. We willen eventuele problemen die we met je hebben, oplossen zonder een officiële juridische procedure aan te spannen. Je gaat ermee akkoord dat je, voordat je een vordering instelt, eerst probeert het geschil informeel op te lossen via dispute-notice@boxu.nl. Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door via e-mail contact met je op te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na de kennisgeving is opgelost, hebben jij en Boxu ® het recht een formele procedure aan te spannen.Bevoegde rechtbank voor geschillen. Jij en Boxu ® komen overeen dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services zullen worden behandeld door de rechtbank in Rotterdam, met voorbehoud van de onderstaande bepalingen over verplichte arbitrage. Jij en Boxu ® stemmen in met de locatie en de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. Als je in een land woont (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) met wetten die consumenten het recht geven geschillen voor te leggen aan een lokale rechtbank, dan heeft deze paragraaf geen gevolgen voor die vereisten.

GEEN COLLECTIEVE PROCESSEN.
Je mag geschillen met ons uitsluitend oplossen op individuele basis en je mag geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrage, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrage zijn niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf als onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de volledige inhoud van deze sectie ‘Bepalingen voor verplichte arbitrage’ nietig.

Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het Toepasselijk recht van toepassing met uitzondering van het principe van conflicterende wetgeving. In sommige landen (inclusief die in de Europese Unie) is het wettelijk verplicht om lokale wetgeving in het land van de consument toe te passen op overeenkomsten. Deze paragraaf heeft geen gevolgen voor die wettelijke verplichting.

Gehele overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Boxu ® met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor derden als begunstigden.

Afstand doening, scheidbaarheid en overdracht
Als Boxu ® een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Boxu ® afstand doet van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. Je mag geen enkel recht krachtens deze Voorwaarden overdragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Boxu ® mag zijn rechten overdragen aan aan Boxu ® gelieerde ondernemingen of dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de Services verbonden bedrijven.

Wijzigingen
We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,
(b) nieuwe voorschriften, of
(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor je gebruik van de Services of je wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we je hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, of via een melding in het product. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan jou in werking treden.Mocht je niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we je je account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Waar van toepassing krijg je van ons een terugbetaling naar rato gebaseerd op de bedragen die je vooraf voor de Services hebt betaald, en de annuleringsdatum van je account. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.